Insulation Foam

Insulation Foam

ฉนวนโพลีเอทธีลีนโฟม ป้องกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง ใส่สารป้องกันการลามไฟ (Flame Retardant) เพื่อป้องกันการลามไฟของวัสดุ เพื่อประสิทธิภาพในการสะท้อนรังสีความร้อน ด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธ์  (Pure Aluminium Foil) ที่จะช่วยสะท้อนรังสีความร้อนในขั้นตอนแรก โดยจะไม่มีการสะสมความร้อนไว้ในตัว ทำให้ฉนวนกันความร้อน มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น