VACUUM TRAY พลาสติกขึ้นรูป

VACUUM TRAY พลาสติกขึ้นรูป
  • VACUUM

ผลิตโดยการให้ความร้อนกับแผ่ยพลาสติก และนำไปอัดขึ้นรูปตามแม่พิมพ์ ชนิดพลาสติกที่บริษัท สามารถให้ บริการการผลิตได้ ได้แก่ PVC,PS,PP,PET เป็นต้นตามความเหมาะสมของงาน หรืออุตสาหกรรมโดย เฉพาะ บรรจุภัณฑ์ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ (Electronics) อุตสาหกรรมอาหาร (Food) อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ (Appliances) อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotives)และยังสามารถใช้ได้ตามความเหมาะ

พลาสติกขึ้นรูป แบ่งประเภทได้ 3ประเภท

  1. Conductive เหมาสำหรับกับอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
    2. Anti-static เหมาสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
    3.Food Grade เหมาสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร